Międzygminny Klub Sportowy
SKRZYCZNE Szczyrk

RODO

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem twoich danych jest MIĘDZYGMINNY KLUB SPORTOWY SKRZYCZNE SZCZYRK z siedzibą w Szczyrku,
ul. Szkolna 9, NIP 9372571287 REGON 240972473. 

2. Prawa, które będą obowiązywać po dniu 25.05.2018 r., to jest po wejściu w życie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO, przetwarzanie danych osobowych definiowane jest jako operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, które odbywa się w sposób zautomatyzowany bądź niezautomatyzowany.

3. Do katalogu czynności oznaczających przetwarzanie danych osobowych zaliczane jest między innymi zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Administrator danych, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w zakresie niezbędnym do wykonania i świadczenia usług oferowanych przez Administratora, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i f). RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Administratorowi informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.

6. Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze świadczeniem usług przez Administratora i jej realizacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016 r., w szczególności na podstawie dobrowolnej i wyraźnej zgody, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz niezbędnych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

7. Odbiorcą danych osobowych będą osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymać dane osobowe, w ramach konkretnego postępowania zgodnego z prawem Unijnym lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe będą przekazywane w celu realizacji świadczonych usług do podmiotów współpracujących takich jak podwykonawcy, szkoleniowcy czy kancelarie radcowskie i adwokackie w celu realizacji świadczonych usług, w tym kontakt i pozyskania dodatkowych informacji.

8. Ochrona danych, w tym zasady przetwarzania określone są w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej tzw. RODO, i dotyczą osób fizycznych, które między innymi wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym bądź większej liczbie określonych celów, która jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna.

9. Zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa i udoskonalaniem twoich danych osobowych jak również marketing, który jest uzasadniony szeroko rozumianym interesem Administratora. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w sytuacji, w której będą niezbędne do zawarcia umowy bądź jej realizacji.

10. Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim prawem jest możliwość przenoszenia Twoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych naruszają obowiązujące przepisy prawa w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., które będzie obowiązywać po dniu 25.05.2018 r.

Z poważaniem
Administrator danych

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Wszystko o ciasteczkach tutaj.