Międzygminny Klub Sportowy
SKRZYCZNE Szczyrk

statut


Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę „Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne" Szczyrk" zwane w dalszej części statutu „Klubem".
2. Klub ma prawo posługiwania się nazwą skróconą „MKS „Skrzyczne" Szczyrk".

§2
1. Terenem działania Klubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Siedziba Klubu znajduje się w miejscowości Szczyrk.

§3
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub działa na zasadach dobrowolności i samorządności jego członków.
3. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
4. Podstawą działalności Klubu są:
● ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami),
● ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zmianami),
● ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 ze zmianami).,
● niniejszy statut,
● obowiązujące przepisy prawne.

§4
1. Klub prowadzi działalność pożytku w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 ze zmianami).
2. Statutowa działalność Klubu obejmująca działalność pożytku publicznego jest prowadzona jako odpłatna i nieodpłatna.
3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych mieszczących się w sferze zadań publicznych, o których mowa w ust. 1.

§5
Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§6
1. Klub może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu - w tym związków lub organizacji sportowych.
2. O wstąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 oraz wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§7
1. Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników lub zlecać ich załatwianie na podstawie umów cywilno - prawnych.Rozdział II
Cele Klubu i ich realizacja.

§8
Za cele Klubu uznaje się w szczególności:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
2. Upowszechnianie, rozwój oraz popularyzację różnych dyscyplin sportu - ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa alpejskiego;
3. Wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży;
4. Rozwijanie wszelkich form rywalizacji sportowej i działalności wychowawczej wśród członków Klubu;
5. Kształtowanie postaw sportowych według zasady „fair play";
6. Rozwijanie współpracy ze szkołami i innymi organizacjami w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji;
7. Uczestniczenie w równych przejawach życia sportowego organizowanych na obszarze działania Klubu;
8. Czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego społeczeństwa lokalnego;
9. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Przygotowywanie i wdrażanie programów dotyczących realizacji celów określonych w § 8;
2. Organizowanie sekcji sportowych i szkolenia sportowego w tym otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu (ze szczególnym uwzględnieniem narciarstwa alpejskiego);
3. Organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach;
4. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach sportowych;
5. Organizowanie obozów szkoleniowych dla zawodników;
6. Organizowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych dla ogółu społeczeństwa;
7. Dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego członków Klubu;
8. Propagowanie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych: gminnych, wojewódzkich i krajowych, organizowanych przez inne związki sportowe;
9. Współdziałanie z klubami sportowymi i Okręgowymi Związkami Sportowymi;
10. Współpracę z samorządem lokalnym, związkami sportowymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi w zakresie objętym działalności statutową
11. Współdziałanie w rozwoju dyscyplin sportowych oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami;
12. Współdziałanie i wspieranie samorządu lokalnego w zakresie rozbudowy bazy i infrastruktury sportowo - rekreacyjnej;
13. Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym - w tym w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych z opisywanego zakresu;
14. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa oraz obowiązki.

§10
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Klubu.

§11
Członkowie Klubu dzielą się na członków:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uznająca cele Klubu, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu oraz uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu jako członkowie zwyczajni i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu jako członkowie zwyczajni, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Małoletni, o których mowa w ust. 2 i 3 są przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Klubu na zasadach określonych w ust. 1.
5. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Klubu stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisu do ewidencji Klubu.
6. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub prawna, która zdeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub inną formę pomocy przydatną do realizacji celów Klubu.
7. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji, która zawierać będzie określenie rodzaju i wielkości oferowanej pomocy.
8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczny wkład w działalność Klubu lub posiada istotne zasługi na rzecz Klubu.
9. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Klubu z zastrzeżeniem, że prawo to nie przysługuje członkom, którzy są osobami małoletnim poniżej 16 roku życia;
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków z zastrzeżeniem, że prawo to nie przysługuje członkom, którzy są osobami małoletnim poniżej 16 roku życia;
3. zgłaszania wniosków, uwag i postulatów dotyczących działalności Klubu lub działalności jego władz;
4. korzystania z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
5. udziału w imprezach organizowanych przez Klub.

§14
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i innych postanowień władz Klubu;
2. aktywnego udziału w działalności Klubu;
3. regularnego opłacania składek członkowskich w określonej przez Walne Zebranie Członków kwocie;
4. chronienie własności Klubu jako dobra wspólnego jego członków,
5. godnego reprezentowania Klubu zarówno w trakcie realizacji zadań związanych z członkostwem jak w innych sytuacjach.

§15
1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się ze świadczeń określonych w złożonej przez siebie deklaracji, o której mowa w § 12 ust. 6 statutu.
3. Członek wspierający, będący osobą prawną działa przez swojego przedstawiciela.

§16
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego poza czynnym i biernym prawem wyborczym do władz Klubu.
2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§17
Członkiem Klubu na zasadach określonych w statucie może zostać osoba niebędąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na fakt posiadania lub nieposiadania miejsca zamieszkania na terenie kraju.

§18
1. Członkostwo członka zwyczajnego w Klubie ustaje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu zgłoszonej Zarządowi Klubu na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań w stosunku do Klubu;
2. śmierci członka Klubu;
3. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Klubu z powodu:
a. nie płacenia składek przez okres dłuższy niż jeden kwartał - pomimo otrzymania pisemnego upomnienia,
b. nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i innych postanowień władz Klubu,
c. nie przestrzegania zasad współżycia społecznego,
d. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
e. działania na szkodę Klubu,
f. długotrwałego braku aktywności członka dotyczącej w szczególności:
● nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków lub w posiedzeniach innych organów, jeżeli danych członek do nich należy,
● nie uczestniczenia w innych działaniach podejmowanych przez Klub w ramach swojej statutowej działalności.
2. Zarząd Klubu podejmując uchwałę w sprawie określonej w ust. 1 pkt 3 jest zobowiązany powiadomić członka, którego ona dotyczy o możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia otrzymania uchwały o wykluczeniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Klubu.
3. Walne Zebranie Członków jest zobowiązane rozpatrzyć odwołanie od uchwały Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia członka w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

§19
1. Członkostwo członka wspierającego w Klubie ustaje w przypadku:
1. śmierci członka lub - w przypadku osoby prawnej - utraty przez nią osobowości prawnej;
2. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Klubu z powodu:
a. nie realizowania obowiązku określonego w § 15 ust. 2 statutu,
b. nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał i innych postanowień władz Klubu,
c. nie przestrzegania zasad współżycia społecznego,
d. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
e. działania na szkodę Klubu.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio zapisy zawarte w § 18 ust. 2 i 3.
3. Pozbawienie członkostwa honorowego może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, które to członkostwo przyznało.

Rozdział IV
Władze Klubu.

§20
1. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie władz Klubu pełnią swe funkcje społecznie.
3. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna są wybieralnymi władzami Klubu.
4. Wybory do władz Klubu, o których mowa w ust. 3 odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów opowie się za głosowaniem tajnym.
5. Kadencja wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata.
6. Kadencja władz Klubu, o których mowa w ust. 3 upływa z chwilą ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
7. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje na pierwszym posiedzeniu tych władz.
8. Członkowie Klubu nie mogą być wybrani jednocześnie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji członek wybieralnych władz Klubu ustąpi, zostanie odwołany lub utraci członkostwo, skład tych władz jest uzupełniany na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Liczba osób nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
10. Zapis ust. 9 nie ma zastosowania w sytuacji ustąpienia, odwołania, utraty członkostwa przez Prezesa Zarządu Klubu.

§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. określenie głównych kierunków oraz planów działalności Klubu;
2. uchwalanie statutu oraz jego zmian;
3. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu;
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dokonywanie w nich zmian oraz ich odwoływanie;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu;
6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu;
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Klubu;
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu;
9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
10. powoływanie poszczególnych sekcji sportowych;
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji lub wystąpienia oraz ustalanie sposobu reprezentowania Klubu w tych organizacjach;
12. określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
13. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§22
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powiadamia członków Klubu przesyłając zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem na 7 dni przed terminem Zebrania.
3. Proponowany porządek obrad może zostać zmieniony zwykłą większością głosów.

§23
1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Klubu Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w każdym czasie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie.

§24
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa członków.
2. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Jeżeli postanowienia niniejszego statutu nie wskazują inaczej, uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Walne Zebranie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§25
1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej są przeprowadzane w trakcie sprawozdawczo -wyborczego Walnego Zebrania Członków.
2. Sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane nie później niż miesiąc przed upływem kadencji władz Klubu.
3. W trakcie sprawozdawczo - wyborczego Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres kadencji.

§26
1. Bieżącą działalnością Klubu kieruje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd Klubu składa się z 6 członków w tym:
1. Prezesa;
2. Wiceprezesa;
3. Skarbnika;
4. Sekretarza;
5. 2 członków Zarządu
3. Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru członków Zarządu spośród kandydatów -członków Klubu posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
4. W przypadku rezygnacji, odwołania lub utraty członkostwa przez Prezesa Zarządu Klubu, Walne Zebranie Członków jest zobowiązane odwołać obecny Zarząd Klubu i powołać nowy. Do czasu powołania nowego Zarządu Klubu jego pracami kieruje Wiceprezes.

§27
1. Zarząd Klubu może zostać odwołany w każdym czasie, jeżeli:
1. nie realizuje uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. działa wbrew postanowieniom statutu lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
3. działa na szkodę Klubu lub podejmuje decyzje niezgodne z głównymi kierunkami działania określonymi przez Walne Zebranie Członków;
4. w trakcie Kontroli Komisji Rewizyjnej stwierdzono istotne naruszenia grożące utratą możliwości działania przez Klub, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie;
5. stracił możliwość kierowania działalnością Klubu.
2. Wniosek w sprawie odwołania Zarządu Klubu składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 może złożyć Komisja Rewizyjna lub 1/2 ogółu członków Klubu.

§28
Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
2. kierowanie bieżącą działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz;
3. podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków na realizację zadań Klubu np. dotacji pochodzących ze środków publicznych;
4. zarządzanie finansami i majątkiem Klubu w granicach upoważnień Walnego Zebrania Członków;
5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników na potrzeby prowadzenia spraw Klubu lub zlecanie prowadzenia tych spraw na podstawie umów cywilno - prawnych;
6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka zwyczajnego bądź wspierającego z Klubu;
7. powoływanie Komisji problemowych;
8. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego Klubu.


§29
1. Zarząd reprezentuje oraz kieruje jego pracami Prezes.
2. Posiedzenia Zarządu Klubu są zwoływane przez Prezesa w miarę potrzeb - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. O terminach posiedzeń członkowie Zarządu są powiadamiani w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie lub pisemnie).
4. Zarząd Klubu podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.
5. Opisane w ust. 4 decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 Zarządu Klubu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje Prezes.
6. Z posiedzeń Zarządu Klubu są sporządzane protokoły.

§30
1. Zarząd Klubu w terminie do końca I kwartału roku następnego przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie roczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
2. Na zakończenie kadencji sporządza sprawozdanie za okres kadencji, sprawozdanie to podlega rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną.

§31
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 306 ze zmianami).
4. Prace Komisji Rewizyjnej organizuje i kieruje nimi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w miarę potrzeb.
6. O terminach posiedzeń członkowie Komisji Rewizyjnej są powiadamiani w sposób zwyczajowo przyjęty (telefonicznie lub pisemnie).
7. Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub podjętego w danej sprawie stanowiska zapisanego w protokole posiedzenia.
8. Opisane w ust. 7 decyzje zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje Przewodniczący.
9. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej są sporządzane protokoły.

§32
1. Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. kontrola działalności Zarządu Klubu i przestrzegania przez członków obowiązków i zasad statutowych;
3. badanie składanych przez Zarząd Klubu sprawozdań;
4. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie Zarządowi Klubu absolutorium;
5. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
2. Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne w każdym czasie.

Rozdział 
Sposób pozyskiwania środków oraz majątek Klubu.

§33
1. Środki finansowe na działalność Klubu oraz majątek Klubu pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów z ofiarności publicznej, dotacji, z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego, o której mowa w § 4 ust. 2.
2. W celu pozyskania środków finansowych na swoją działalność statutową, Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.
3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Klubu wraz ze Skarbnikiem.

§34
Walne Zebranie Członków określi zasady, według których w przypadku rozwiązania Klubu jego majątek przekazany zostanie sukcesorom lub na wyznaczony cel społeczny.

§35
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2. przekazywania majątku Klubu na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36
Uchwałę w sprawie uchwalenia nowego statutu lub zmian w statucie podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§37
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Klubu, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu.
3. Walne Zebranie Członków, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu Klubu powołuje Komisję Likwidacyjną i określa tryb likwidacji.
4. Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za przeprowadzenie likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu.
6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Klubu przekazuje się w całości na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§38
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 79, poz. 855 ze zmianami), ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr 96, poz. 873 ze zmianami), oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§39
Niniejszy statut uchwalono na Zebraniu Założycielskim Klubu w dniu 15 czerwca 2008 r.


Szczyrk, dnia 15 czerwca 2008 r.

Przewodniczący Zebrania Założycielskiego Klubu
Jacek Przybyła

Sekretarz Zebrania Założycielskiego Klubu
Iwona Widło

Statut został przyjęty 29.07.2008r. 

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Wszystko o ciasteczkach tutaj.